Baròmetre de la biomassa 2018
Dia de publicació

13 de setembre de 2018

Categories

Compartir
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

«El consum d’energia primaria a partir de biomassa solida a la UE ha augmentat un 3% entre 2015 i 2016.

Si bé és cert que per tercer any consecutiu es bat un nou rècord de calor a escala mundial, l’any 2016 va ser menys suau en alguns països clau de la Unió Europea, fet que ha provocat l’augment de les necessitats de calor i del consum de fusta per calefacció. Aquesta tendència ha fet créixer el consum de la biomassa solida (sense comptar el carbó vegetal) de la UE fins al llindar dels 100 Mtep durant l’any 2016, un augment respecte l’any anterior de 2,9 Mtep.

La producció d’electricitat a partir de biomassa sòlida de la UE al 2016 va ser de 93,5 TWh.

El consum de calor final de biomassa sòlida a la UE al 2016 va ser de 79,1 Mtep.»

Aquestes són les dades principals que destaca en portada el baròmetre de la biomassa solida del 2017 de l’organització EurObser’ER.

La biomassa sòlida que s’inclou en aquest estudi agrupa els diferents elements sòlids d’origen biològic destinats a ser utilitzats com a combustibles. Les dades engloben la fusta, l’estella forestal, els subproductes de la indústria de la fusta (restes, serradures, …), el licor negre de la indústria paperera, els pèl·lets de fusta, la palla, la canya de sucre, els residus animals i altres matèries i residus vegetals sòlids. El carbó vegetal no està inclòs a l’estudi i és objecte d’un tractament estadístic específic.

El consum d’energia primària bruta de biomassa dels 28 Estats membres de la Unió Europea es situa al llindar dels 100 Mtep (98,5 Mtep any 2016), fet que suposa un increment del 3,0% respecte l’any 2015 (+2,9 Mtep). En els dos últims anys s’ha recuperat clarament el consum ja que aquest s’ha incrementat en 7,3 Mtep. Si es compara la biomassa amb altres fonts d’energia renovable s’observa que el seu pes és molt important, ja que representa gairebé la meitat del consum total d’energia renovable.

La producció d’energia primària corresponent a la biomassa sòlida extreta de la UE ha incrementat en la mateixa línia, amb un ritme lleugerament superior (+3,4%) fins assolir els 95,0 Mtep (+ 3,1 Mtep entre 2015 i 2016). Aquest diferencial entre consum i producció representa les importacions netes, principalment de pèl·let de fusta dels Estats Units, Canadà o altres països de l’Europa de l’est. S’observa que després d’augmentar consecutivament des de 2009 al 2014 (de 1,3 Mtep al 2008 a 3,9 Mtep al 2014) el saldo de les importacions netes tendeix a disminuir en els darrers dos anys (3,5 Mtep al 2016).

A l’informe es diferencia entre l’ús final d’energia de la biomassa sòlida entre calor i electricitat. Alhora es diferencia segons si la calor s’utilitza directament en aparells de calefacció individuals (calderes, estufes,… ), la major part, o mitjançant les xarxes de distribució de calor amb biomassa.

El consum de calor utilitzat directament pel consumidor final al 2016 va ser de 68,8 Mtep i l’utilizat en xarxes de calor de 10,3 Mtep (61% en cogeneració), sumant un total de 79,1 Mtep.

La producció elèctrica a partir de la biomassa de la UE va augmentar un 3,0% entre 2015 i 2016 i es va situar als 93,5 TWh al 2016 (+ 2,8 TWh). Aquest creixement és dos vegades menor que els anys anteriors 2014 i 2015 (+ 6,9%, + 5,9 TWh), principalment degut al menor creixement del Regne Unit.

Aquesta producció elèctrica es realitza a partir de la reconversió d’antigues centrals de carbó o a partir de noves centrals de biocogeneració. De totes maneres, el paquet «d’energia neta» de la nova política europea referent a la producció d’electricitat a partir de biomassa limita considerablement la reconversió de centrals de carbó sense cogeneració a partir del 2020.

Al 2016 els creixements més importants de la producció elèctrica a partir de biomassa han estat a França (+42,8%, +920 GWh), Suècia (+8,6%, +773 GWh) i Dinamarca (+24,2%, +679 GWh).

El consum de pèl·lets de fusta en els països de la UE continua augmentant any rere any. Segons les dades publicades per European Pellet Council (EPC) aquest va ser de 21,7 milions de tones al 2016 (+4,3% respecte al 2015). En canvi la producció de pèl·let a la UE es manté estable als 14 milions de tones a l’any, fet que significa que el 35,5% del consum de pèl·let de la UE s’importa d’altres països (principalment EEUU, Canadà i Ucraïna). És interessant remarcar que l’augment de consum s’ha realitzat en el sector domèstic (de 8,4 a 9,2 milions de tones) i comercial (de 2,3 a 2,6 milions de tones) ja que el consum per a la cogeneració es manté estable (de 2,34 a 2,17 milions de tones) i el destinat a la producció elèctrica ha disminuït (de 7,8 a 7,5 milions de tones).

El consum de pèl·let pels diferents sectors al 2016 va ser el següent: 42,6% al sector residencial, 11,8% al sector comercial, 10,9% en centrals de cogeneració i el 34,7% en centrals elèctriques. El Regne Unit continua essent el major consumidor de pèl·let de la UE amb 6,9 milions de tones, per davant d’Itàlia (3,2 milions de tones), Dinamarca (2,2 Mt), Alemania (2,0 Mt), Suècia (1,6 Mt), Bèlgica (1,3 Mt), França (1,2 Mt), Àustria (0,9 Mt) i Finlàndia (0,5 Mt).

França
Segons el Departament de Dades i Estudis Estadístics (SDES) del Ministeri de Transició Ecològica i Solidaria el consum de biomassa sòlida ha augmentat molt clarament a França entre el 2015 i 2016. Aquests darrers dos anys el consum d’energia primària de biomassa sòlida ha augmentat de 9,7 a 11,1 Mtep (+14,8%), principalment degut a un hivern més rigorós.

La producció d’electricitat a partir de biomassa sòlida, que a França contribueix significativament a cobrir les necessitats de calefacció, ha augmentat de 2,1 a 3,1 TWh (+ 42,8%) i la calor procedent del sector de la transformació de 722 ktep a 920 ktep (+27,4%).

Aquest augment s’explica per l’augment de la capacitat elèctrica instal·lada en els últims dos anys, amb una capacitat neta incrementada de 354 MW al 2014 a 548 MW al 2016, degut a la política d’ajuts de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Entre aquestes actuacions hi trobem la inauguració de la planta Sylvania de Brignoles (20 Mwe) que consumeix 180.000 tones/any de fusta per produir una electricitat de 168.000 MWh/any equivalent al consum de 42.000 llars.

També hi trobem la planta de cogeneració Eurométropole d’Estrasburg, equipada amb una caldera de 37 MW tèrmics i que produirà cada any 70 GWh d’electricitat (l’equivalent de consum elèctric de 14.000 llars) i 112 GWh de calor (l’equivalent al consum de calor de 10.000 llars) i que s’abasteix dels residus forestals de les explotacions forestals del massís dels Vosges i la Selva Negra.

Malgrat aquestes dades positives, els mercats d’estufes i calderes de biomassa disminueixen constantment. La baixada de vendes s’atribueix principalment a un clima hivernal més suau i a la persistència de preus molt baixos dels combustibles fòssils, que no fomenten la inversió d’electrodomèstics amb fonts d’energia renovables.

A banda de la calefacció domèstica, l’Ademe i el Ministeri de Medi ambient promouen la calor amb biomassa mitjançant el «Fonds Chaleur». Segons l’Ademe, durant el període 2009 – 2016, s’han finançat 778 sales de calderes amb aquest programa d’ajuts per instal·lacions col·lectives i industrials. Aquestes han produït un total de 1,4 Mtep, corresponent al consum de 5,7 milions de tones any de biomassa. En total s’han ajudat a finançar més de 1.000 instal·lacions de biomassa.

L’Ademe i el Ministeri de Transició Ecològica i Solidaria continuen llançant ajudes per a l’execució d’instal·lació de biomassa a la indústria, agricultura i sector terciari privat.

Finlàndia
El 2016 va ser un any rècord per Finlàndia pel que fa al consum d’energia renovable. D’acord amb les dades publicades per Statistics Finland el consum de biomassa sòlida ha sobrepassat el llindar dels 8,3 Mtep al 2016 (+5,1% respecte al 2015), la xifra més alta fins ara assolida. Finlàndia és, amb gran diferència, el país amb més consum de biomassa sòlida per càpita del món, amb 1,5 tep/hab.

La contribució de les energies renovables en el consum final d’energia ja es situa al voltant del 34% (any 2016), molt proper als objectius de 2020. L’augment es deu principalment a un fort increment de l’activitat de la indústria forestal del país, que pot valoritzar una major quantitat els residus de la fusta i licors negres.

El consum de biomassa sòlida es reforçarà amb l’aplicació de les polítiques climàtiques finlandeses dins l’estratègia nacional sobre clima i energia. La última edició, de novembre de 2016, inclou l’abandó del carbó per a la producció d’electricitat pel 2030, la reducció del 50% del consum de petroli importat pel 2020 en comparació al del 2005 i una reforma del sistema de subvencions a les energies renovables per tal que la contribució de las energies renovables en el consum final d’energia arribi al 50% pel 2020.

També es posa especial atenció a la preservació dels embornals de carboni dels boscos. Es reforça el creixement i la capacitat d’absorció a llarg plaç de carboni dels boscos mitjançant la reforestació de zones no boscoses i reduint les tales lligades a la construcció d’infraestructures urbanes.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, Finlàndia preveu incloure una taxa sobre l’energia que afavoreixi l’ús de la biomassa sòlida i els subproductes de la indústria forestal per a les centrals de cogeneració i xarxes de calor amb biomassa.

Regne Unit
Segons el BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy) al 2016 el consum de la biomassa sòlida ha augmentat molt més lentament que els anys anteriors. Ha passat de 6,1 Mtep a 6,4 Mtep (+ 4,3%) en comparació a un creixement anterior del 25,3%, entre 2014 i 2015.

La producció de biomassa sòlida al Regne Unit es manté estable als 3,8 Mtep, la diferència amb el seu consum s’explica per les importacions de pèl·lets de fusta principalment d’Amèrica del nord.

El menor creixement del consum s’explica per l’evolució de la producció d’electricitat a partir de biomassa sòlida. Tot i que continua essent líder de la UE amb una producció elèctrica de 19,6 Twh/any, l’any 2016 tan sols va augmentar un 0,9% (+40,5% entre 2014 i 2015). Malgrat aquest menor creixement del 2016 es continuen instal·lant noves plantes de generació elèctrica, 255 MW addicionals de potència instal·lada en les centrals de Brigg i Snetter, sumant un parc total de 2.993 MW.

El consum de fusta al sector domèstic del Regne Unit representa una part significativa del consum de calor a partir de fonts d’energia renovable, representant el 50% del total.

Podeu descarregar el Baròmetre 2018 complert en aquest enllaç.

https://www.eurobserv-er.org/pdf/solid-biomass-barometer-2018/

Altres notícies

S’acosten les eleccions europees i REScoop ha elaborat un manifest amb 10 prioritats polítiques per avançar cap a una transició energètica democràtica, neta, lliure de combustibles fòssils i nuclears i …

L’any 2019 la UE va publicar el paquet «Energia neta per a tots els ciutadans europeus (CEP)» i va introduir disposicions generals per a les Comunitats d’Energies Renovables (CER) i …